Centuries

Name Mts Inn Avg 100's
Spray, James 40 39 33.50 2
Corry, Tim 15 15 48.54 2
Nanayakkara, Harshana 77 77 14.89 1