Most runs in a season

Name Season Mts Inn NO 4s 6s 50s 100s Avg Runs
Corry, Tim 2011/12 15 15 2 75 29 3 2 48.54 631
Spray, James 2008/09 17 16 1 87 7 3 - 36.73 551
Chandra, Madan 2012/13 17 17 - 73 4 4 - 29.76 506
Spray, James 2006/07 12 12 4 56 17 1 2 50.50 404
Nanayakkara, Harshana 2012/13 16 16 1 50 2 1 1 25.33 380
Balasuriya, Methsi 2013/14 18 18 1 42 8 2 - 21.59 367
Dommeti, Mangapathi 2012/13 17 17 2 43 3 2 - 24.13 362
Panapitiya, Gehan 2013/14 19 19 3 31 21 1 - 21.69 347
Derham, Richard 2007/08 16 16 2 41 - 1 - 22.36 313
Derham, Richard 2010/11 15 14 1 41 5 - - 23.31 303